Arbeidshelse

Helseovervåking og helseundersøkelser
KBHT gjør systematiske helseundersøkelser i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Undersøkelsen er en individuell, risikobasert, periodisk og målrettet undersøkelse.

Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal gjennomføres når arbeidstakerne utsettes for:

  • Farlige kjemikalier
  • Støv med asbestfiber
  • Bilogiske faktorer
  • Støy eller mekaniske vibrasjoner
  • Ioniserende stråling
  • Kunstig og optisk stråling
  • Elektromagnestiske felt
  • Arbeid under vann eller økt omgivende trykk
  • Gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid

Vaksinasjon av arbeidstakere
KBHT utfører vaksinasjon og rådgivning av arbeidstakere som er risikoutsatt for smitte. Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere om det er smitterisiko i arbeidet som gjennomføres. Hvis det foreligger risiko, skal arbeidsgiver sørge for forebyggende smitteverntiltak. For noen av sykdommene arbeidstakere kan utsettes for finnes det vaksiner. Arbeidsgiver skal da sørge for at vaksine tilbys ansatte som trenger det.

KBHT kan bistå arbeidsgiver i risikovurderingen.