Psykosoialt og organisatorisk arbeidsmiljø


Lederstøtte
Bistand dersom leder(e) har behov for en samtalepartner i arbeidsmiljøsaker.

Konfliktsaker
Bistå  arbeidsgiver i virksomheten med håndtering av konflikt og mobbing.

Krisehåndtering
Bistand dersom ansatte i virksomheten har behov for samtaler eller oppfølging etter alvorlige hendelser som kan medføre psykiske belastninger. Målet er å forebygge sykefravær, bearbeide hendelsen og redusere potensielle helseskader

Bistand i kartlegginger  vedrørende psykososialt arbeidsmiljø

    • Kartlegging av arbeidsmiljøet eller spesielle problemstillinger i arbeidsmiljøet gjøres ved hjelp av intervju og spørreskjema. Det fremlegges rapport for ledelsen med oppsummering og evt. forslag til videre tiltak.
    • En god prosess etter kartlegging er med å sikre et godt resultat.

Rus- og avhengighetsproblematikk
Veiledning og råd i rus- og avhengighetsproblematikk både på system- og individnivå.

    • Bistand i utarbeiding og utøving av retningslinjer/prosedyrer, samt bistand med kunnskap og system i forhold til lovverk.
    • HMS-rådgiver kan bistå med samtaler og oppfølging av enkeltpersoner med rus og avhengighetsproblematikk. Formålet er å forebygge uønskede hendelser, helseskader og sykefravær, ivareta arbeidstaker og bistå med veiledning i behandlingsalternativer.

Rådgivning ved organisatoriske endringer
Kan benyttes dersom bedriften ønsker rådgivning ved for eksempel endringsprosesser og omstillinger.

Samtale med enkeltindivid
Kan benyttes ved behov for samtale i forbindelse med egen arbeidssituasjon. Målet er å bistå ledelse og ansatte i å utarbeide og iverksette organisatoriske og individuelle tiltak for å forebygge helseskader og sykefravær.