Systematisk HMS-arbeid

 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Prosedyrer / Retningslinjer
 • Kartlegginger
 • Risikovurdering
 • Sykefraværsarbeid
 • Undervisning – Opplæring

Kartlegging av arbeidsmiljøet
Kartlegging innenfor arbeidsmedisin og arbeidshelse, fysisk arbeidsmiljø/yrkeshygiene, ergonomisk arbeidsmiljø og psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø.

Risikovurdering
Risikovurdering er bistand til en grundig gjennomgang av sentrale risikofaktorer i bedriften. Kartleggingen danner grunnlag for å utarbeide tiltak som er i samsvar med risikonivået. Risiko utrykker en antagelse om hvor stor sannsynlighet det er for at en uønsket hendelse, som kan forårsake skader eller sykdom, utløses – og en antagelse om hvilke konsekvenser det vil få dersom hendelsen utløses.

Medarbeiderkartlegging
Hensikten med medarbeiderkartlegging er å få medarbeidernes oppfatning av de ulike faktorer som påvirker deres arbeidssituasjon og arbeidsmiljø.

 • identifisere faktorer i arbeidsmiljøet som enten truer eller forbedrer arbeidstakernes helse
 • finne nøkkelområder for HMS innsats i bedriften
 • gi informasjon og forslag som kan korrigere uheldige forhold ved arbeidet
 • gi informasjon for det pågående forbedringsarbeidet i bedriften
 • gi informasjon som skal brukes for tilrettelegging av arbeid, for eksempel, ved attføring

Våre erfarne HMS-rådgivere gjennomfører slike kartlegginger som kan gi virksomheten verdifull kunnskap til bruk for å forebygge sykdom og skade.